آیس مانکی

بیشتر مخاطبان ایرانی، برند آیسی مانکی را به عنوان نوشیدنــی هــای مکمل می شناسند. محصولات این شرکت با ماسکوت میمون که تداعی کننده هیجان و شادی است، به بازار عرضه می شود و مخاطبان خاصی را دنبال می کند.

آیسی مانکی در چند سال گذشته در فعالیت های ارتباطاتی برند، رفتار های متمایزی را نشان داده است؛ به عنوان نمونه کمپین بازی بولینگ با شیشه های آیسی مانکی در پیست اسکی توچال یکی از فعالیت های متمایز این شرکت در چند سال گذشته بود که با استقبال مخاطبان ایرانی همراه شد.