نوشیدنی گازدار آلوئه ورا آیسی مانکی شیشه ای 250 سی سی